Có 1 kết quả:

liàng jūn jiǎ sù

1/1

liàng jūn jiǎ sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

armillarisin (fungal enzyme used as antibiotic)