Có 1 kết quả:

liàng shǎn shǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

bright