Có 1 kết quả:

liàng huáng dēng ㄌㄧㄤˋ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (lit.) to flash the yellow light
(2) (fig.) to give a warning sign