Có 1 kết quả:

liàng diǎn

1/1

liàng diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) highlight
(2) bright spot