Có 1 kết quả:

qīn rú shǒu zú

1/1

Từ điển Trung-Anh

as close as brothers (idiom); deep friendship