Có 1 kết quả:

qīn rè ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) affectionate
(2) intimate
(3) warmhearted
(4) to get intimate with sb