Có 1 kết quả:

xiè màn

1/1

xiè màn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) irreverent
(2) slighting