Có 1 kết quả:

xiè fú

1/1

xiè fú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) informal wear
(2) home clothes (old)
(3) women's underwear
(4) lingerie