Có 1 kết quả:

wěi wěi bù juàn

1/1

wěi wěi bù juàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) on and on
(2) relentlessly