Có 1 kết quả:

rén bù kě mào xiàng , hǎi shuǐ bù kě dǒu liáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

you can't judge a person by appearance, just as you can't measure the sea with a pint pot (idiom)