Có 1 kết quả:

rén zài jiāng hú , shēn bù yóu jǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) you can't always do as you like
(2) one has to compromise in this world (idiom)