Có 1 kết quả:

rén dìng shèng tiān ㄖㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄥˋ ㄊㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

man can conquer nature (idiom); human wisdom can prevail over nature