Có 1 kết quả:

rén shān rén hǎi

1/1

rén shān rén hǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) multitude
(2) vast crowd

Một số bài thơ có sử dụng