Có 1 kết quả:

rén gōng gài niàn

1/1

rén gōng gài niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

artificial concept