Có 1 kết quả:

rén gōng zhào liàng

1/1

rén gōng zhào liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

artificial lighting