Có 1 kết quả:

rén wǎng gāo chù zǒu , shuǐ wǎng dī chù liú ㄖㄣˊ ㄨㄤˇ ㄍㄠ ㄔㄨˋ ㄗㄡˇ ㄕㄨㄟˇ ㄨㄤˇ ㄉㄧ ㄔㄨˋ ㄌㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) man seeks his way up just as water seeks its way down (idiom)
(2) one should constantly strive to make progress