Có 1 kết quả:

rén xīn bù zú shé tūn xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a man who is never content is like a snake trying to swallow an elephant (idiom)