Có 1 kết quả:

rén xīn suǒ xiàng

1/1

rén xīn suǒ xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

that which is yearned for by the public