Có 1 kết quả:

rén jié dì líng ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

illustrious hero, spirit of the place (idiom); a place derives reflected glory from an illustrious son