Có 1 kết quả:

rén mín jī běn quán lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

fundamental civil rights