Có 1 kết quả:

Rén mín Xíng dòng dǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

People's Action Party (ruling party in Singapore)