Có 1 kết quả:

rén qì

1/1

rén qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) popularity
(2) personality
(3) character

Một số bài thơ có sử dụng