Có 1 kết quả:

rén fú yú shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

more hands than needed (idiom); too many cooks spoil the broth