Có 1 kết quả:

rén wú wán rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) nobody is perfect
(2) everyone has their defect