Có 1 kết quả:

rén wù miáo xiě

1/1

Từ điển Trung-Anh

portrayal