Có 1 kết quả:

rén qín jù wàng

1/1

rén qín jù wàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) person and lute have both vanished (idiom)
(2) death of a close friend