Có 1 kết quả:

rén shēng hé chù bù xiāng féng

1/1

Từ điển Trung-Anh

it's a small world (idiom)