Có 1 kết quả:

rén shēng lù bù shú

1/1

Từ điển Trung-Anh

everything is unfamiliar