Có 1 kết quả:

rén lèi qǐ yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

origin of mankind