Có 1 kết quả:

rén lǎo zhū huáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of a woman) old and faded