Có 1 kết quả:

rén yán kě wèi

1/1

rén yán kě wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gossip is a fearful thing (idiom)