Có 1 kết quả:

rén yán kě wèi ㄖㄣˊ ㄧㄢˊ ㄎㄜˇ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gossip is a fearful thing (idiom)