Có 1 kết quả:

rén yán jí jí

1/1

rén yán jí jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tongues are wagging (idiom)