Có 1 kết quả:

rén shéi wú guò

1/1

Từ điển Trung-Anh

Everyone makes mistakes (idiom)