Có 1 kết quả:

rén zhèng wù zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

human testimony and material evidence