Có 1 kết quả:

rén zī ㄖㄣˊ ㄗ

1/1

Từ điển Trung-Anh

abbr. of 人力資源|人力资源[ren2 li4 zi1 yuan2]