Có 1 kết quả:

rén xuǎn

1/1

rén xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) choice of person
(2) candidate