Có 1 kết quả:

rén zào wèi xīng ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

artificial satellite