Có 1 kết quả:

rén miàn zǐ

1/1

rén miàn zǐ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây sấu