Có 1 kết quả:

rén yú xiǎo jie

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mermaid
(2) the Little Mermaid