Có 1 kết quả:

shén me fēng bǎ nǐ chuī lái de

1/1

Từ điển Trung-Anh

What brings you here? (idiom)