Có 1 kết quả:

shí cài

1/1

shí cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mixed vegetables