Có 1 kết quả:

shí jǐn guǒ pán

1/1

Từ điển Trung-Anh

mixed fruit salad