Có 1 kết quả:

rén mín ài wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

love to all creatures (idiom, from Mencius); universal benevolence