Có 1 kết quả:

jǐn cǐ ér yǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) that's all
(2) just this and nothing more