Có 2 kết quả:

jīn érjīnr

1/2

jīn ér

giản thể

Từ điển phổ thông

hôm nay, ngày nay

jīnr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) today