Có 1 kết quả:

jīn rì shì jīn rì bì

1/1

Từ điển Trung-Anh

never put off until tomorrow what you can do today (idiom)