Có 1 kết quả:

jīn wǎn

1/1

jīn wǎn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tối nay

Từ điển Trung-Anh

tonight

Một số bài thơ có sử dụng