Có 1 kết quả:

jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to live in the moment (idiom)
(2) to live every day as if it were one's last
(3) to enjoy while one can

Một số bài thơ có sử dụng