Có 1 kết quả:

jīn yì

1/1

jīn yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) modern language version
(2) modern translation
(3) contemporary translation