Có 1 kết quả:

jīn fēi xī bǐ

1/1

jīn fēi xī bǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) things are very different now (idiom)
(2) times have changed